Rekrutacja

Formularz Rekrutacyjny

Niniejszy formularz stanowi część wymagań prawnych niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania szkoły. Prosimy uzupełnić poniższe informacje i złożyć do szkoły. Tylko formularze wypełnione w czasie rekrutacyjnym i tylko wysłane przez stronę będą rozpatrywane. Jeżeli dane uległy zmianie, prosimy je uaktualnić. Serdecznie dziękujemy.

Uczeń / Student Information

Rodzeństwo uczęszczające do Polskiej Szkoły Sobotniej im. J. Przybory w Welwyn Garden City / Please list other family members attending J. Przybora Polish Saturday School in Welwyn Garden City

Informacje Medyczne / Medical Information

Prosimy zgłosić jakiekolwiek dolegliwości lub potrzeby dziecka, np. astma, epilepsja, lekarstwa, dieta, wzrok, słuch, alergie, o których powinniśmy wiedzieć, aby zapewnić dziecku bezpieczny pobyt w szkole. / Does your child suffer from any conditions we should know about, e.g. asthma, epilepsy, medication, diet, sight loss, hearing loss, allergies or anything else we need to know regarding your child’s well-being?

Szkoła Angielska / English School

Czy dziecko otrzymuje dodatkowe wsparcie w angielskiej szkole tzw Special Education Needs Plan. / Does the child have a Special Education Needs Plan (SEND) in their English School ?

Dane kontaktowe rodziców/opiekunów / Parents/Carers Contact Information

UWAGA: korespondencja będzie wysyłana do osoby wpisanej jako „Pierwszy kontakt”
Note: correspondence will be sent to the person listed as "Primary Contact"

Pierwszy Kontakt/Primary Contact

Drugi Kontakt/Second Contact

Pozwolenie i Zgoda - Permissions & Consent

Zgadzam się na udzielenie w nagłej potrzebie mojemu dziecku pomocy lekarskiej włącznie z lekami.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji pocztą elektroniczną.

Zobowiązuję się przyprowadzać dziecko do szkoły i odbierać je po zakończeniu zajęć szkolnych osobiście. W razie mojej niedyspozycji zobowiązuję się upoważnić na piśmie innego dorosłego (imiennie) do odbioru dziecka. Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka w budynku szkolnym do rozpoczęcia pierwszej lekcji. Jestem świadomy, że w razie braku kontaktu ze mną władze szkoły będą kontaktować się z osobą, której numer telefonu został podany na formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku kontaktu z w/w osobą po upływie pół godziny władze szkoły kontaktować się będą z policją lub Social Services.

Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat za szkołę w terminie przewidzianym przez władze szkoły. Jestem świadomy/a wszelkich konsekwencji, jakie wynikają z Regulaminu szkoły w przypadku nie stosowania się do przepisów w sprawie czesnego.

Zobowiązuję się poinformować władze szkoły o przewidywanej nieobecności dziecka lub też o decyzji wycofania dziecka ze szkoły (rezygnację powinno poprzedzać 1-miesięczne wypowiedzenie). Jestem świadomy, że w przypadku, kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i jeżeli powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka,szkoła będzie kontaktować się ze mną. W razie konieczności szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.

Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka podczas zajęć, uroczystości i wycieczek szkolnych. Zgadzam się ponadto na umieszczanie zdjęć i prac mojego dziecka na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja

Nasz wniosek rekrutacyjny dostępny jest tylko w maju.

Jeżeli nie widzisz formularza, oznacza to, że obecnie nie jest możliwe złożenie wniosku do PSS-WGC.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami lub skontaktuj się z nami.